SERVIS HERNÍCH KONZOLÍ A OVLADAČŮ

Tvá konzole už nefunguje, nebo ti špatně reagují tlačítka na ovladači? Provádíme kvalitní servis konzolí a herních zařízení. Oprava konzole Playstation, Xbox a Nintendo pro nás není problém. Opravujeme i herní ovladače.

Co opravujeme?

Opravujeme herní konzole a ovladače PlayStation 4 | 5, Xbox One, Xbox Series S | X a Nintendo Switch.

Ostatní zařízení pouze na dotaz na [email protected].

Jak probíhá servis?

1.

Dones nám na prodejnu/prodejny svou porouchanou konzoli nebo ovladač.

2.

Naši prodavači zařízení převezmou a zašlou jej na centrálu, kde následně provedeme diagnostiku.

3.

Budeme tě kontaktovat e-mailem a zašleme ti cenovou nabídku opravy.

4.

Až bude tvá konzole nebo ovladač opraven, ozveme se ti, kdy si jej budeš moci vyzvednout.

Jaká je cena servisu?

Cena servisu je pouze orientační a může se změnit v případě zjištění rozsáhlejší závady po provedení diagnostiky. V takovém případě tě vždy kontaktujeme s žádostí o schválení rozšířeného servisního úkonu a s novou cenovou nabídkou.

Přejít na ceník
Kontakt

V případě dotazů na servis nebo opravu, kterou jsme od tebe přijali, nás neváhej kontaktovat na e-mail [email protected].

Všeobecné podmínky
Všechny důležité informace, které bys měl ještě vědět o servisu zařízení.
 1. Tyto Všeobecné servisní podmínky (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a byly zpracovány dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahují se na poskytování služeb v oblasti poskytování pozáručního servisu, výkupu a oprav hardwaru (herních konzolí a ovladačů k herním konzolím) společností Smarty CZ a.s., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ 27078795, DIČ CZ27078795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8552 (dále také jen „JRC“).

 2. JRC vystaví při převzetí opravované věci od zákazníka doklad o tom, že opravovaná věc byla převzata do opravy (dále jen „Protokol“). Doklad obsahuje kontaktní údaje zákazníka, popis opravované věci (včetně například výrobního čísla) a popis stavu opravované věci. Dále bude na dokladu uveden popis závady a požadované servisní úkony včetně jejich odhadované ceny. Zákazník svým podpisem Protokolu vyjadřuje souhlas jak s obsahem Protokolu, tak s těmito VSP. Zákazník je seznámen s tím a souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému JRC ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli po převzetí zakázky ze servisu JRC odvolat.

 3. Uvede-li zákazník při převzetí Přístroje k servisnímu zásahu svoji e-mailovou adresu, souhlasí s doručováním prostředky elektronické komunikace a bere na vědomí, že nebude JRC obesílán sděleními v listinné podobě prostřednictvím licencovaného poskytovatele poštovních služeb.

 4. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za opravu při převzetí opravované věci od společnosti JRC v prodejně. Pokud se zákazník se společností JRC domluví na zaslání opravené věci na svou adresu, zavazuje se uhradit náklady na dopravu. Cena servisu je pouze orientační a může se změnit v případě zjištění rozsáhlejší závady po provedení diagnostiky. V takovém případě vždy kontaktujeme zákazníka se žádostí o schválení rozšířeného servisního úkonu a s novou cenovou nabídkou. Veškeré ceny za opravy či související služby jsou uvedeny v platném ceníku (dále také jen jako „Ceník“), který je umístěn na webových stránkách JRC u servisu, tak jako na všech kamenných prodejných a je k dispozici k nahlédnutí.

 5. Zákazník bere na vědomí, že JRC servis není povinen provést opravu, jestliže:

  • Zařízení je poškozen totálně/destruktivně;
  • Zařízení je rozebráno nebo chybějí některé jeho části;
  • Zařízení nesplňuje hygienická opatření a normy.
 6. JRC neručí za jakákoli data a verze programů umístěné/uložené/nahrané v opravovaném hardware či na paměťovém médiu.

 7. Zákazník bere na vědomí, že zařízení převzaté do opravy, je nutné ponechat v JRC po celou dobu servisního zásahu.

 8. Samotná diagnostika závady v případě mimozáručních a pozáručních oprav bude zákazníkovi účtována pouze tehdy, pokud zákazník žádá vrácení zařízení bez provedení servisního zásahu, jde-li o neopravitelnou závadu, nevyjádřil se nebo zamítl cenový návrh k opravě, neodstranil překážky k započetí opravy, nebo je-li diagnostika vyhotovena jako samotný úkon na přání zákazníka.

 9. V případě, že závada byla způsobena znečištění zařízení, náklady na vyčištění nese zákazník.

 10. Zákazník výslovně bere na vědomí, že po servisním zásahu může být na zařízení nainstalována nejnovější kompatibilní verze softwaru, přičemž JRC nenese jakoukoli odpovědnost za kompatibilitu uložených dat a aplikací. Vlastnosti softwaru se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi softwaru předchozího.

 11. U mimozáruční a pozáruční opravy se zákazník podpisem Protokolu zavazuje uhradit dohodnutou cenu opravy, je-li možné již v tuto chvíli cenu stanovit. Není-li možné cenu opravy stanovit před převzetím do servisu, je zákazníkovi zaslána cenová nabídka opravy e-mailem, přičemž zákazník musí s navrženou cenou vyslovit souhlas, jinak s opravou nebude započato. Po odsouhlasení cenového návrhu ze strany zákazníka, nebo po započetí opravy, nelze již tuto opravu stornovat a zákazník je povinen cenu opravy uhradit.

 12. JRC odstraní závady Přístroje v rozsahu, v jakém byly zákazníkem popsány v Protokolu.

 13. Zákazník je povinen převzetí opraveného zařízení písemně potvrdit a je povinen si při osobním převzetí zařízení z opravy zkontrolovat vnější stav. V případě doručení zakázky z opravy smluvním dopravcem JRC, je zákazník povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po převzetí, zkontrolovat vnější stav zařízení. V případě nesrovnalosti je nutné obratem, nejpozději však následující pracovní den kontaktovat JRC telefonicky či e-mailem. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možno vrátit přepravci. Pokud ale zákazník takovou zásilku převezme, je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem servisu na [email protected]. Dodatečné reklamace neúplnosti zásilky, jejího vnějšího poškození nebo poškození samotného přístroje nezbavuje zákazníka práva věc reklamovat, dává však JRC možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s těmito podmínkami a nemusí tak být brány na zřetel.

 14. JRC poskytuje na provedenou opravu roční záruku. Tato záruka se nevztahuje na nově objevenou závadu ale pouze na danou provedenou opravu.

 15. Pokud zákazník neuvede jinak, vadné díly si JRC ponechává pro ekologickou likvidaci. Zákazník bere na vědomí, že neumožnění odeslání vadného dílu pro jeho likvidaci může mít vliv na cenu opravy.

 16. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne ani do 3 měsíců od data ukončení opravy, je JRC oprávněno fakturovat zákazníka s poplatkem 30 Kč/den za skladování Přístroje platné šestým dnem, kdy byl zákazník informován, že byla oprava vyhotovena, reklamace ukončena nebo testování dokončeno a zákazník byl o této skutečnosti informován. Při nevyzvednutí do jednoho roku od ukončení opravy je JRC bez dalšího oprávnění na vlastní náklady zařízení prodat a výtěžek použít na uhrazení své pohledávky, popřípadě hardware zlikvidovat.

 17. Je-li se zařízením předáno do opravy i jakékoli příslušenství, které netvoří s výrobkem jednotný prodejní celek, může JRC požádat zákazníka o sundání či ponechání si, neboť dané příslušenství může být překážkou k vyhotovení zakázky/reklamace.

 18. Servis disku je služba zaručující uvedení zakoupeného zboží zpátky do funkčního stavu, je-li to pro svou podstatu možné. V případě, kdy není možno dostát servisu disku, JRC nabídne výměnu za novou nebo bazarovou hru v rámci 14ti denní lhůty, nebo vrácení peněz. O tom, která z uvedených možností bude použita, rozhoduje vždy v první řadě prodávající. Službu lze pořídit pouze na kamenných prodejnách, případně u objednávek přes internetový obchod pouze u osobních odběrů placených v hotovosti na prodejně, a uplatnit pouze v případě:

  • Je zakoupena na stejném prodejním dokladu ke zboží, ke kterému se vztahuje
  • Lze uplatnit pouze jednou (po jejím uplatnění se nedá znovu požadovat)
  • Jedná-li se o hry na fyzických nosičích na platformách určených prodávajícím
  • Nejedná-li se o digitální distribuci nebo zapůjčené zboží.
 19. Tyto Všeobecné servisní podmínky pro koncového zákazníka jsou platné a účinné od 01.10.2021 a ruší předchozí znění VSP včetně jejich součástí a příloh, které jsou dále k náhledu v elektronické formě na webových stránkách JRC nebo na přání všech našich prodejnách.